Ugrás a fő tartalomra

9024 Győr, Nádor tér 4.


+3696203361

Széchenyi 2020

Közérdekű adatok


Szakképzési Centrum logo

Szervezeti, személyzeti adatok

1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez
ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

 

Frissítve:

2023. október 24.

1.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Győri Szakképzési Centrum
Székhely: 9024 Győr, Nádor tér 4.
Postai Cím: 9024 Győr, Nádor tér 4.
E-mail: info@gyoriszc.hu 
Honlap: www.gyoriszc.hu

2.

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Győri SZC szervezeti felépítése

3.

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Győri SZC vezetőinek hivatali elérhetősége

4.

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Győri SZC és intézményeinek ügyfélszolgálati elérhetősége

5.

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Nem releváns

6.

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Győri SZC és intézményeinek ügyfélszolgálati elérhetősége

7.

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

 Győri Villamosipari Ágazati Képzőközpont Nonprofit Kft.
Székhely: 9028 Győr, Őrhely utca 8.
Postai cím: 9023 Győr, Richter János u. 2.
Telefon: +36 70 305 0157
Email cím: kepzes@gyvakk.hu
Főtevékenység:
8532 Szakmai középfokú oktatás
Képviselőjének neve:
Sarkadi-Nagy Balázs
A közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: 45%

8.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Nem releváns

9.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Nem releváns

10.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Nem releváns

11.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Fenntartó:
Kulturális és Innovációs Minisztérium
Székhely: 1054 Budapest, Szemere utca 6.
Központi postacím: 1884 Budapest, Pf. 1.
Telefon: +36 1 896 2203
E-mail cím: ugyfelszolgalat@kim.gov.hu
Honlap: https://kormany.hu/kulturalis-es-innovacios-miniszterium

Középirányító szerv:
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.Postafiók címe: 1437 Budapest, Pf.: 760.
Telefonszám: +36 1 477 5600, +36 1 303 9300
E-mail: szakkepzes@nive.hu
Honlap: https://www.nive.hu/

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szerve tekintetében:
Telefon: +36 1 477 5942
E-mail: ugyfelszolgalat@nive.hu
Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Postafiók: 1437 Budapest, Pf.: 760.

A közfeladatot ellátó szerv hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szerv tekintetében:
Telefon: +36 1 477 5942
E-mail: ugyfelszolgalat@nive.hu
Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Postafiók: 1437 Budapest, Pf.: 760.

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

Frissítve:

2024. június 12.

1.

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Jogszabályok
Alapító Okirat
Szervezeti és Működési Szabályzat
Adatkezelési- és adatvédelmi szabályzat

2.

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Nem releváns

3.

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Nem releváns

4.

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Nem releváns

5.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

A költségvetési szerv közfeladata:
a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) szerinti szakképzési és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti köznevelési feladatok ellátása.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
Szakágazat száma: 853200
Szakágazat megnevezése:
Szakmai középfokú oktatás

A költségvetési szerv alaptevékenysége:
A szakképzési centrum fő feladataként technikumi szakmai oktatást, szakképző iskolai szakmai oktatást, szakiskolai és szakgimnáziumi nevelést-oktatást, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók, valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók iskolai nevelését-oktatását folytatja, valamint kollégiumi alapfeladatot, az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Programmal kapcsolatos feladatokat, továbbá nevelő és oktató munkához kapcsolódó, nem köznevelési tevékenységet is ellát. A szakképzési centrum az állami intézményfenntartó központtól átvett gimnáziumi és általános iskolai intézményegységekben gimnáziumi és általános iskolai nevelés-oktatás alapfeladatot is ellát. Tervezi és szervezi az Európai Unió pénzügyi alapjaiból és más külföldi, illetőleg hazai alapokból támogatott egyes fejlesztési programok megvalósítását.
081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
082044 Könyvtári szolgáltatások
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés
091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon
092150 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés
092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai
092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai
092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban
092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban
092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban
092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok
092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés
093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai
098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai
105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások

Térítési díj tandíj fizetési szabályzat

6.

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Hallgatói adatok: KRÉTA Iskolai rendszer
Foglalkoztatottak adatai: KIRA
Könyvelés: SAP

Hallgatói adatok: személyes tanulmányi adatok
Foglalkoztatottak adatai: személyes-, munka- és pénzügyi adatok
Könyvelési adatok: könyvelési és költségvetési adat

Adatkezelési- és adatvédelmi szabályzat
Adatkezelési tájékoztató partnereknek
Adatbiztonsági szabályzat
Álláspályázók adatkezelési tájékoztatója
Álláspályázó hozzájárulása adatkezeléshez

 

A Győri Szakképzési Centrum a másolatkészítési költségek megállapítása során a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendeletben és az Önköltség számítás rendje szerint meghatározott költségtérítés összeget alkalmazza.

7.

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Pályaorientációs kiadvány

8.

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Nem releváns

9.

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Nem releváns

10.

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

www.gyoriszc.hu

11.

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Álláshirdetések

12.

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartásai:
2021. évi
2022. évi
2023. évi

13.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Győri SZC Közadat-Szabályzat

Győri Szakképzési Centrum
9024 Győr, Nádor tér 4.
E-mail cím: info@gyoriszc.hu
Tel: +36-96-203-361
Visztricz Petra

14.

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Beruházásstatisztikai jelentés
2022. I. negyedévi
2022. II. negyedév
2022. III. negyedév
2022. IV. negyedév
2022. évi

2023. I. negyedévi
2023. II. negyedév
2023. III. negyedév
2023. IV. negyedév
2023. évi

2024. I. negyedévi

15.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Nem releváns

16.

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Nem releváns

17.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Nem releváns

18.

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

https://kozadat.hu/kereso/

19.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,
a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

Nem releváns

20.

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Nem releváns

21.

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

Nem releváns

22.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Nem releváns

23.

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Nem releváns

24.

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint
a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Nem releváns

25.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Nem releváns

26.

Belső visszaélés-bejelentés

E-mail: visszaelesbejelentes@gyoriszc.hu
Névtelen bejelentések: A Győri Szakképzési Centrum titkárságán (9024 Győr, Nádor tér 4. II. emelet) zárt borítékban leadva a ”Belső visszaélés-bejelentés” feltüntetésével.

Gazdálkodási adatok

Frissítve:

2024. június 13.

l.

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója.

Elemi költségvetés 2021. évi
Elemi költségvetés 2022. évi
Elemi költségvetés 2023. évi

2021. évi beszámoló szöveges értékelése
2021. évi költségvetési beszámoló I.
2021. évi költségvetési beszámoló II.

2022. évi beszámoló szöveges értékelése
2022. éves költségvetési beszámoló

2023. éves költségvetési beszámoló

Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

ÁSZ jelentés

A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói

Zárszámadás szöveges indoklása 2023. évi
Zárszámadás szöveges indoklása 2022. évi
Zárszámadás szöveges indoklása 2021. évi
Zárszámadás szöveges indoklása 2020. évi

2.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Személyi juttatások, létszám
2022. I. negyedévi
2022. II. negyedévi
2022. III. negyedévi
2022. IV. negyedévi

2023. I. negyedévi
2023. II. negyedévi
2023. III. negyedévi
2023. IV. negyedévi

3.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Nem releváns

4.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

Nettó 5 M Ft érték feletti szerződések
Nettó 5 M Ft érték feletti szerződések - 2023.10.
Nettó 5 M Ft érték feletti szerződések - 2024.02.
Nettó 5 M Ft érték feletti szerződések - 2024.06.

5.

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Nem releváns

6.

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Nem releváns

7.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Széchenyi 2020 projektek

8.

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Közbeszerzési terv 2023. évi
Közbeszerzési terv 2022. évi
Közbeszerzési terv 2021. évi
Közbeszerzési szabályzat 2022. évi

Összegzés az ajánlatok elbírálásáról:
Összegzés - Takarítási szolgáltatás beszerzése Bercsényi 2022
Összegzés - Takarítási szolgáltatás beszerzése Kossuth 2022

Megkötött szerződések:
Szerződés - Laptopok beszerzése Győri SZC-GINOP623 2021
Szerződés - Takarítási szolgáltatás beszerzése Bercsényi 2021
Szerződés - Takarítási szolgáltatás beszerzése Kossuth 2021

Archívum

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések
1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Széchenyi 2020 projektek

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

Összegzés az ajánlatok elbírálásáról:
Összegzés - Takarítási szolgáltatás beszerzése Bercsényi 2022
Összegzés - Takarítási szolgáltatás beszerzése Kossuth 2022

Megkötött szerződések:
Szerződés - Laptopok beszerzése Győri SZC-GINOP623 2020-1.
Szerződés - Laptopok beszerzése Győri SZC-GINOP623 2020-2.
Szerződés - Laptopok beszerzése Győri SZC-GINOP623 2020-3.
Szerződés - Takarítási szolgáltatás beszerzése Lukács 2020

  Győri SZC Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása 2022. évi

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  GYORI SZC_Kulso ellenorzesekhez kapcsolodo intezkedesek nyilvantartasa_2020. évi

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  GYORI SZC_Kulso ellenorzesekhez kapcsolodo intezkedesek nyilvantartasa_2019. evi.

  Archiválva: 2023. 10. 25.
Letöltés

  GYMSZC_Kulso ellenorzesekhez kapcsolodo intezkedesek nyilvantartasa_2018. évi

  Archiválva: 2023. 10. 25.
Letöltés

  GYMSZC_Kulso ellenorzesekhez kapcsolodo intezkedesek nyilvantartasa_2017. évi

  Archiválva: 2023. 10. 25.
Letöltés

  GYMSZC_Kulso ellenorzesekhez kapcsolodo intezkedesek nyilvantartasa_2016. évi

  Archiválva: 2023. 10. 25.
Letöltés

  ÁSZ jelentés - 2021.09.30.

  Archiválva: 2023. 10. 25.
Letöltés

  Beruházásstatisztikai jelentés 2021. IV. negyedévi

  Archiválva: 2023. 10. 25.
Letöltés

  Beruházásstatisztikai jelentés 2021. III. negyedévi

  Archiválva: 2023. 10. 25.
Letöltés

  Beruházásstatisztikai jelentés 2021. II. negyedévi

  Archiválva: 2023. 10. 25.
Letöltés

  Beruházásstatisztikai jelentés 2021. I. negyedévi

  Archiválva: 2023. 10. 25.
Letöltés

  GYORI SZC_Beruhazasstatisztikai jelentes_2020. IV. negyedevi

  Archiválva: 2023. 10. 25.
Letöltés

  GYORI SZC_Beruhazasstatisztikai jelentes_2020. III. negyedevi.pdf

  Archiválva: 2023. 10. 25.
Letöltés

  GYORI SZC_Beruhazasstatisztikai jelentes_2020. II. negyedévi

  Archiválva: 2023. 10. 25.
Letöltés

  GYORI SZC_Beruhazasstatisztikai jelentes_2020. I. negyedevi

  Archiválva: 2023. 10. 25.
Letöltés

  GYORI SZC_Beruhazasstatisztikai jelentes_2019. evi.pdf

  Archiválva: 2023. 10. 25.
Letöltés

  GYMSZC_Beruhazasstatisztikai jelentes_2018. evi.

  Archiválva: 2023. 10. 25.
Letöltés

  GYSZSZC_Beruhazasstatisztikai jelentes_2018. evi.pdf

  Archiválva: 2023. 10. 25.
Letöltés

  Győri SZC_2023.évi elemi költségvetés.pdf

  Archiválva: 2023. 10. 25.
Letöltés

  Győri SZC 2022. évi elemi költségvetés.pdf

  Archiválva: 2023. 10. 25.
Letöltés

  GYŐRI SZC Elemi költségvetés 2021. évi.pdf

  Archiválva: 2023. 10. 25.
Letöltés

  GYORI SZC_Elemi koltsegvetes_2020. evi.pdf

  Archiválva: 2023. 10. 25.
Letöltés

  GYMSZC_Elemi koltsegvetes_2019. evi.pdf

  Archiválva: 2023. 10. 25.
Letöltés

  GYMSZC_Elemi koltsegvetes_2018. evi.pdf

  Archiválva: 2023. 10. 25.
Letöltés

  GYSZSZC_Elemi koltsegvetes_2019. evi.pdf

  Archiválva: 2023. 10. 25.
Letöltés

  GYSZSZC_Elemi koltsegvetes_2018. evi.pdf

  Archiválva: 2023. 10. 25.
Letöltés

  Győri SZC_2021.évi szöveges beszámoló.pdf

  Archiválva: 2023. 10. 25.
Letöltés

  Győri SZC 2021. éves költségvetési beszámoló I.

  Archiválva: 2023. 10. 25.
Letöltés

  Győri SZC 2021. éves költségvetési beszámoló II.

  Archiválva: 2023. 10. 25.
Letöltés

  GYMSZC_Koltsegvetesi beszamolo_2019. evi.pdf

  Archiválva: 2023. 10. 25.
Letöltés

  GYMSZC_Koltsegvetesi beszamolo_2018. evi.pdf

  Archiválva: 2023. 10. 25.
Letöltés

  GYORI SZC_Zarszamadas szoveges indoklasa_2019. evi

  Archiválva: 2023. 10. 25.
Letöltés

  GYMSZC_Zarszamadas szoveges indoklasa_2018. evi.pdf

  Archiválva: 2023. 10. 25.
Letöltés

  GYMSZC_Zarszamadas szoveges indoklasa_2017. evi.pdf

  Archiválva: 2023. 10. 25.
Letöltés

  GYMSZC_Zarszamadas szoveges indoklasa_2016. evi.pdf

  Archiválva: 2023. 10. 25.
Letöltés

  GYMSZC_Zarszamadas szoveges indoklasa_2015. evi.pdf

  Archiválva: 2023. 10. 25.
Letöltés

  GYORI SZC_Szemelyi juttatasok, letszam_2020. evi.pdf

  Archiválva: 2023. 10. 25.
Letöltés

  GYORI SZC_Szemelyi juttatasok, letszam_2019. evi.pdf

  Archiválva: 2023. 10. 25.
Letöltés

  GYMSZC_Szemelyi juttatasok, letszam_2018. evi.pdf

  Archiválva: 2023. 10. 25.
Letöltés

  Győri SZC - Nettó 5 M Ft feletti szerződések

  Archiválva: 2023. 10. 25.
Letöltés

  GYORI SZC_Kozbeszerzesi terv_2020. evi.pdf

  Archiválva: 2023. 10. 25.
Letöltés

  GYORI SZC_Kozbeszerzesi terv_2019. evi.pdf

  Archiválva: 2023. 10. 25.
Letöltés

  GYMSZC_Kozbeszerzesi_szabalyzata_2019. evi.pdf

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  GYMSZC_Kozbeszerzesi terv_2018. evi.pdf

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  GYMSZC_Kozbeszerzesi terv_2017. evi.pdf

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  GYMSZC_Kozbeszerzesi terv_2016. evi.pdf

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  GYSZSZC_Kozbeszerzesi_terv_2017. evi.pdf

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  GYSZSZC_Kozbeszerzesi_szabalyzata_2017. evi.pdf

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés


KIMIKK
Széchenyi 2020

  • SZC logo fehér
  • Győri Szakképzési Centrum

   9024 Győr, Nádor tér 4.

  • Telefon: +3696203361

   E-mail: info@gyoriszc.hu

   OM azonosító: 203037

   Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2020/001178


  2024Győri Szakképzési Centrum