Győri Szakképzési Centrum

SZC logo
 • Intézményeink
 • Hírek
 • Galéria
 • Közérdekű adatok
Széchenyi 2020

Közérdekű adatok


Szakképzési Centrum logo

Szervezeti, személyzeti adatok

2.melléklet a 18/2005. (XII.27.) IHM rendelethez
A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben

 

1.I. Szervezeti, személyzeti adatok. Frissítve: 2023.02.01.

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

1. Hivatalos név (teljes név)

Győri Szakképzési Centrum

2. Székhely

9024 Győr, Nádor tér 4.

3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)

9024 Győr, Nádor tér 4.

4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

+36 96 203 361

5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

nincs

6. Központi elektronikus levélcím

info@gyoriszc.hu

7. A honlap URL-je

www.gyoriszc.hu

8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)

Győri SZC és intézményeinek ügyfélszolgálati elérhetősége

9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve

10. Az ügyfélfogadás rendje

II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)

Győri SZC szervezeti felépítése

2. Szervezeti egységek feladatainak leírását tartalmazó dokumentum

Győri SZC Szervezeti és Működési Szabályzata

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői

A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Győri SZC vezetőinek hivatali elérhetősége

 

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

1.     A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)

2.     A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je

3.     A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

Győri SZC és intézményeinek ügyfélszolgálati elérhetősége

 

1.3. Gazdálkodó szervezetek

I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

1.     Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik

2.     A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása

3.     A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve

4.     A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

nem releváns

 

1.4. Közalapítványok

I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok

1.     Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja

2.     A fentiek szerinti közalapítványok székhelye

3.     A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása

nem releváns

 

1.5. Lapok

I. Közzétételi egység: Lapok

1.     A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

2.     A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)

3.     A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve

nem releváns

 

1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

1.     A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

Fenntartó:
Kulturális és Innovációs Minisztérium
Székhely: 1054 Budapest, Szemere utca 6.
Központi postacím: 1884 Budapest, Pf. 1.
Telefon: +36 1 896 2203
E-mail cím: ugyfelszolgalat@kim.gov.hu
Honlap: https://kormany.hu/kulturalis-es-innovacios-miniszterium

Középirányító szerv:
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Postafiók címe: 1437 Budapest, Pf.: 760.
Telefonszám: +36 1 477 5600, +36 1 303 9300
E-mail: szakkepzes@nive.hu
Honlap: https://www.nive.hu/

2.     A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szerve tekintetében:
Telefon: +36 1 477 5942
E-mail: ugyfelszolgalat@nive.hu
Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Postafiók: 1437 Budapest, Pf.: 760.

A közfeladatot ellátó szerv hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szerv tekintetében:
Telefon: +36 1 477 5942
E-mail: ugyfelszolgalat@nive.hu
Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Postafiók: 1437 Budapest, Pf.: 760.

 

1.7. Költségvetési szervek

1.     A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye

2.     A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége

nincs, nem releváns

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok. Frissítve: 2023.09.12.

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

1.     A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Jogszabályok
Alapító Okirat
Szervezeti és Működési Szabályzat
Adatkezelési- és adatvédelmi szabályzat

2.     Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

3.     A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

nem releváns

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

1.     Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

2.     Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe

3.     Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

4.     Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

5.     Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

6.     Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

7.     Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő

8.     Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája

9.     Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

nem releváns

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások

1.     A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

A költségvetési szerv közfeladata:
a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) szerinti szakképzési és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti köznevelési feladatok ellátása.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
Szakágazat száma: 853200
Szakágazat megnevezése:
Szakmai középfokú oktatás
A költségvetési szerv alaptevékenysége:
A szakképzési centrum fő feladataként technikumi szakmai oktatást, szakképző iskolai szakmai oktatást, szakiskolai és szakgimnáziumi nevelést-oktatást, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók, valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók iskolai nevelését-oktatását folytatja, valamint kollégiumi alapfeladatot, az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Programmal kapcsolatos feladatokat, továbbá nevelő és oktató munkához kapcsolódó, nem köznevelési tevékenységet is ellát. A szakképzési centrum az állami intézményfenntartó központtól átvett gimnáziumi és általános iskolai intézményegységekben gimnáziumi és általános iskolai nevelés-oktatás alapfeladatot is ellát. Tervezi és szervezi az Európai Unió pénzügyi alapjaiból és más külföldi, illetőleg hazai alapokból támogatott egyes fejlesztési programok megvalósítását.

2.     A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
082044 Könyvtári szolgáltatások
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés
091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon
092150 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés
092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai
092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai
092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban
092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban
092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban
092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok
092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés
093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai
098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai
105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások

3.     A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

nem releváns

4.     A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

Térítési díj tandíj fizetési szabályzat

IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

1.     A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke

Hallgatói adatok: KRÉTA Iskolai rendszer
Foglalkoztatottak adatai: KIRA
Könyvelés: SAP

2.     A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

Hallgatói adatok: személyes tanulmányi adatok
Foglalkoztatottak adatai: személyes-, munka- és pénzügyi adatok
Könyvelési adatok: könyvelési és költségvetési adat

3.     A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

Adatkezelési- és adatvédelmi szabályzat
Adatkezelési tájékoztató partnereknek
Adatbiztonsági szabályzat
Álláspályázók adatkezelési tájékoztatója
Álláspályázó hozzájárulása adatkezeléshez

4.     A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

A Győri Szakképzési Centrum a másolatkészítési költségek megállapítása során a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendeletben és az Önköltség számítás rendje szerint meghatározott költségtérítés összeget alkalmazza.

V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

1.     A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei

2.     A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása

3.     A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja

4.     A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

nincs

VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

1.     A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

2.     A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)

3.     A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

4.     A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)

5.     A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói

6.     A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága

7.     A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje

8.     A testületi szerv üléseinek napirendje

9.     A testületi szerv döntéseinek felsorolása

nem releváns

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

1.     A testületi szerv döntéseinek felsorolása

2.     A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)

3.     A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza

4.     A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

5.     A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota

6.     A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

7.     Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

nem releváns

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok

1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

Álláshirdetések

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények

1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

www.gyoriszc.hu

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

1.     A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

Győri SZC Közadat-Szabályzat

2.     A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

Győri Szakképzési Centrum

3.     A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

9024 Győr, Nádor tér 4.
E-mail cím: info@gyoriszc.hu
Tel: +36-96-203-361

4.     Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Visztricz Petra

5.     A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

6.     A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

7.     Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

nem releváns

XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák

1.     A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

https://kozadat.hu/kereso/

2.     A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

nem releváns

XII. Belső visszaélés-bejelentés

E-mail: visszaelesbejelentes@gyoriszc.hu
Névtelen bejelentések: A Győri Szakképzési Centrum titkárságán (9024 Győr, Nádor tér 4. II. emelet) zárt borítékban leadva a ”Belső visszaélés-bejelentés” feltüntetésével.

Gazdálkodási adatok

3. Gazdálkodási adatok. Frissítve: 2023.09.11.

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések listája

I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása 2021. évi

II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

ÁSZ jelentés

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

nem releváns

IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

nem releváns

V. Közzétételi egység: Működési statisztika

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Beruházásstatisztikai jelentés 2022. IV. negyedévi
Beruházásstatisztikai jelentés 2022. III. negyedévi
Beruházásstatisztikai jelentés 2022. II. negyedévi
Beruházásstatisztikai jelentés 2022. I. negyedévi

 

3.2. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: Éves költségvetések

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

Elemi költségvetés 2023. évi
Elemi költségvetés 2022. évi
Elemi költségvetés 2021. évi

II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

Szöveges beszámoló 2021. évi
Költségvetési beszámoló 2021. évi I.
Költségvetési beszámoló 2021. évi II.

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói

Zárszámadás szöveges indoklása 2020. évi

 

3.3. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

Személyi juttatások, létszám 2022. I. negyedévi
Személyi juttatások, létszám 2022. II. negyedévi
Személyi juttatások, létszám 2022. III. negyedévi

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

II. Közzétételi egység: Támogatások

1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve

nem releváns

2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja

nem releváns

3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege

nem releváns

4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye

nem releváns

III. Közzétételi egység: Szerződések

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

Nettó 5 MFT érték feletti szerződések

IV. Közzétételi egység: Koncessziók

1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

nem releváns

V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések

1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

nem releváns

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések

1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Széchenyi 2020 projektek

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

Közbeszerzési terv 2023. évi
Közbeszerzési terv 2022. évi
Közbeszerzési terv 2021. évi
Közbeszerzési szabályzat 2022. évi

Összegzés az ajánlatok elbírálásáról:
Összegzés - Takarítási szolgáltatás beszerzése Bercsényi 2022
Összegzés - Takarítási szolgáltatás beszerzése Kossuth 2022

Megkötött szerződések:
Szerződés - Laptopok beszerzése Győri SZC-GINOP623 2021
Szerződés - Takarítási szolgáltatás beszerzése Bercsényi 2021
Szerződés - Takarítási szolgáltatás beszerzése Kossuth 2021

Archívum

3. Gazdálkodási adatok. Frissítve: 2023.09.12.

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések listája

I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

GYŐRI SZC Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása 2022. évi
GYŐRI SZC Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása 2020. évi
GYŐRI SZC Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása 2019. évi
GYMSZC Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása 2018. évi
GYMSZC Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása 2017. évi
GYMSZC Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása 2016. évi

II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

ÁSZ jelentés

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

nem releváns

IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

nem releváns

V. Közzétételi egység: Működési statisztika

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

GYŐRI SZC Beruházásstatisztikai jelentés 2021. IV. negyedévi
GYŐRI SZC Beruházásstatisztikai jelentés 2021. III. negyedévi
GYŐRI SZC Beruházásstatisztikai jelentés 2021. II. negyedévi
GYŐRI SZC Beruházásstatisztikai jelentés 2021. I. negyedévi
GYŐRI SZC Beruházásstatisztikai jelentés 2020. IV. negyedévi
GYŐRI SZC Beruházásstatisztikai jelentés 2020. III. negyedévi
GYŐRI SZC Beruházásstatisztikai jelentés 2020. II. negyedévi
GYŐRI SZC Beruházásstatisztikai jelentés 2020. I. negyedévi
GYŐRI SZC Beruházásstatisztikai jelentés 2019. évi
GYMSZC Beruházásstatisztikai jelentés 2018. évi
GYSZSZC Beruházásstatisztikai jelentés 2018. évi

 

3.2. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: Éves költségvetések

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

GYŐRI SZC Elemi költségvetés 2023. évi
GYŐRI SZC Elemi költségvetés 2022. évi
GYŐRI SZC Elemi költségvetés 2021. évi
GYŐRI SZC Elemi költségvetés 2020. évi
GYMSZC Elemi költségvetés 2019. évi
GYMSZC Elemi költségvetés 2018. évi
GYSZSZC Elemi költségvetés 2019. évi
GYSZSZC Elemi költségvetés 2018. évi

II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

Szöveges beszámoló 2021. évi
GYSZC Költségvetési beszámoló 2021. évi I.
GYSZC Költségvetési beszámoló 2021. évi II.
GYMSZC Költségvetési beszámoló 2019. évi
GYMSZC Költségvetési beszámoló 2018. évi

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói

GYŐRI SZC Zárszámadás szöveges indoklása 2019. évi
GYMSZC Zárszámadás szöveges indoklása 2018. évi
GYMSZC Zárszámadás szöveges indoklása 2017. évi
GYMSZC Zárszámadás szöveges indoklása 2016. évi
GYMSZC Zárszámadás szöveges indoklása 2015. évi

 

3.3. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

1.     A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

2.     A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

3.     Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

GYŐRI SZC Személyi juttatások, létszám 2020. évi
GYŐRI SZC Személyi juttatások, létszám 2019. évi
GYMSZC Személyi juttatások, létszám 2018. évi

II. Közzétételi egység: Támogatások

1.     A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve

2.     A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja

3.     A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege

4.     4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye

nem releváns

III. Közzétételi egység: Szerződések

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

GYSZC Nettó 5 MFT érték feletti szerződések

IV. Közzétételi egység: Koncessziók

1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

nem releváns

V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések

1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

nem releváns

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések

1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Széchenyi 2020 projektek

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

GYŐRI SZC Közbeszerzési terv 2020. évi
GYŐRI SZC Közbeszerzési terv 2019. évi
GYMSZC Közbeszerzési szabályzata 2019. évi
GYMSZC Közbeszerzési terv 2018. évi
GYMSZC Közbeszerzési terv 2017. évi
GYMSZC Közbeszerzési terv 2016. évi
GYSZSZC Közbeszerzési terv 2017. évi
GYSZSZC Közbeszerzési szabályzata 2017. évi

Összegzés az ajánlatok elbírálásáról:
Összegzés - Takarítási szolgáltatás beszerzése Bercsényi 2022
Összegzés - Takarítási szolgáltatás beszerzése Kossuth 2022

Megkötött szerződések:
Szerződés - Laptopok beszerzése Győri SZC-GINOP623 2020-1.
Szerződés - Laptopok beszerzése Győri SZC-GINOP623 2020-2.
Szerződés - Laptopok beszerzése Győri SZC-GINOP623 2020-3.
Szerződés - Takarítási szolgáltatás beszerzése Lukács 2020 • KIM
 • IKK
  Széchenyi 2020

   • SZC logo fehér
   • Győri Szakképzési Centrum

    9024 Győr, Nádor tér 4.

   • Telefon: +3696203361

    E-mail: info@gyoriszc.hu

    OM azonosító: 203037

    Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2020/001178


   2023Győri Szakképzési Centrum