A Győri Szakképzési Centrum közérdekű adatai a 2011. évi CXII. törvény 1. Melléklete alapján

1. Szervezeti, személyzeti adatok http://gyoriszc.hu/kapcsolat/
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők Gede Eszter kancellár
Hartyándiné Frey Aranka főigazgató
I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok (legutóbbi módosítás ideje: 2019.08.22.)
1. Hivatalos név (teljes név) Győri Szakképzési Centrum
2. Székhely 9024 Győr, Nádor tér 4.
3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van) 9024 Győr, Nádor tér 4.
4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) 06-96/203-361
5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) nem rendelkezünk fax számmal
6. Központi elektronikus levélcím info@gyoriszc.hu
7. A honlap URL-je www.gyoriszc.hu 
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme) http://gyoriszc.hu/kapcsolat/
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve http://gyoriszc.hu/kapcsolat/
10. Az ügyfélfogadás rendje http://gyoriszc.hu/kapcsolat/
II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra  (legutóbbi módosítás ideje: 2020.02.20.)
1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével) Győri SZC szervezeti felépítése
Szervezeti egységek feladatainak leírását tartalmazó dokumentum: Győri SZC Szervezeti és Működési Szabályzata
III. Közzétételi egység: A szerv vezetői  (legutóbbi módosítás ideje: 2019.03.01.)
1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Gede Eszter kancellár

telefon: 06-96/203-371

e-mail cím: gede.eszter@gyoriszc.hu

Hartyándiné Frey Aranka főigazgató

telefon: 06-96/203-361

e-mail cím: frey.aranka@gyoriszc.hu

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) http://gyoriszc.hu/intezmenyeink/
1.2. A felügyelt költségvetési szervek
I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv (legutóbbi módosítás ideje: 2019.08.01.)
1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím) http://gyoriszc.hu/intezmenyeink/
2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je http://gyoriszc.hu/intezmenyeink/
3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje http://gyoriszc.hu/intezmenyeink/
1.3. Gazdálkodó szervezetek
I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
A Győri Szakképzési Centrum tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezet nincs
1.4. Közalapítványok
I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok
A Győri Szakképzési Centrum nem alapított közalapítványt
1.5. Lapok I. Közzétételi egység: Lapok
A Győri Szakképzési Centrum nem rendelkezik saját lappal.
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv (legutóbbi módosítás ideje: 2018.09.01.)
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe Innovációs és Technológiai Minisztérium

http://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

https://www.nive.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály http://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron/elerhetosegek-szervezet/hatosagi-foosztaly

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje Innovációs és Technológiai Minisztérium

http://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

https://www.nive.hu/

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály http://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron/elerhetosegek-szervezet/hatosagi-foosztaly

1.7. Költségvetési szervek
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye nincs
2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre (legutóbbi módosítás ideje: 2019.08.01.)
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege Jogszabályok:

Vonatkozó jogszabályok 2019.01.02.

Vonatkozó jogszabályok 2015.07.01.

Szervezeti és Működési Szabályzat: Győri SZC SZMSZ

Ügyrend:  Győri SZC gazdasági ügyrend

Adatvédelmi és biztonsági szabályzat:

Győri SZC Adatkezelési adatvédelmi szabályzat 2019.08.01.

Győri SZC Adatkezelési adatvédelmi szabályzat 2019.03.25.

Győri SZC Adatkezelési adatvédelmi szabályzat 2019.01.02.

Győri SZC Adatkezelési adatvédelmi szabályzat 2018.05.25.

Közbeszerzési szabályzat: Győri SZC Közbeszerzési Szabályzata 2019.03.01-től

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven
3.A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes bemutatása
II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok: 
A Győri Szakképzési Centrum hatósági ügyek intézésére nem jogosult.
III. Közzétételi egység: (legutóbbi módosítás ideje: 2020.07.01.)
Közszolgáltatások
1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése Főtevékenység, államháztartási szakágazat besorolása: 853200 Szakmai középfokú oktatás

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

Alapító okirat 4.4. pontja:

20200701 Alapító okirat KVFO/54039/2020-ITM

20190801 Módosító okirat KVFO/61945-1/2019-ITM

20190731 Alapító okirat KVFO/61945/2019-ITM

20180901 Módosító okirat ISZF_33345-1_2018-ITM_m

20180901 Alapító okirat ISZF_33345_2018-ITM

20180522 Módosító okirat ISZF_20766-1_2018-ITM_m

20180522 Alapító okirat ISZF_20766_2018-ITM

20170901 Módosító okirat NGM_26257-37_2017_m

20170901 Alapító okirat NGM_26257-52_2017

20170301 Módosító okirat NGM_6233-58_2017_m

20170301 Alapító okirat NGM_6233-14_2017

20160901 Módosító okirat NGM_29155_58_2016_m

20160901 Alapító okirat NGM_29155_14_2016

20150901 Alapító okirat NGM_34165_14_2015

20150701 Alapító okirat NGM_24439_14_2015

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása A szakképzési centrum fő feladataként szakiskolai, szakközépiskolai és szakgimnáziumi nevelés-oktatást, Szakképzési Hídprogram keretében folyó nevelés-oktatást, felnőttoktatást, és a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelését-oktatását folytatja, valamint kollégiumi alapfeladatot, az Arany János Kollégiumi – Szakközépiskolai Programmal kapcsolatos feladatokat, továbbá nevelő és oktató munkához kapcsolódó, nem köznevelési tevékenységet is ellát. Tervezi és szervezi az Európai Unió pénzügyi alapjaiból és más külföldi, illetőleg hazai alapokból támogatott egyes fejlesztési programok megvalósítását.
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás A Győri Szakképzési Centrum közszolgáltatásait az alapító okiratban foglaltak szerint végzi:

20200701 Alapító okirat KVFO/54039/2020-ITM

20190801 Módosító okirat KVFO/61945-1/2019-ITM

20190731 Alapító okirat KVFO/61945/2019-ITM

20180901 Módosító okirat ISZF_33345-1_2018-ITM_m

20180901 Alapító okirat ISZF_33345_2018-ITM

20180522 Módosító okirat ISZF_20766-1_2018-ITM_m

20180522 Alapító okirat ISZF_20766_2018-ITM

20170901 Módosító okirat NGM_26257-37_2017_m

20170901 Alapító okirat NGM_26257-52_2017

20170301 Módosító okirat NGM_6233-58_2017_m

20170301 Alapító okirat NGM_6233-14_2017

20160901 Módosító okirat NGM_29155_58_2016_m

20160901 Alapító okirat NGM_29155_14_2016

20150901 Alapító okirat NGM_34165_14_2015

20150701 Alapító okiratNGM_24439_14_2015

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke Győri SZC Térítési díj tandíj fizetési szabályzat
IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai (legutóbbi módosítás ideje: 2019.03.25.)
A Győri Szakképzési Centrum a GINOP-5.2.5-16-2016-00001 azonosítószámú támogatási szerződéshez tartozó GINOP 5.2.5-16 Gyakornoki Program adatbázisát kezeli
V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok (legutóbbi módosítás ideje: 2019.03.25.)
A Győri Szakképzési Centrum GINOP-5.2.5-16-2016-00001 azonosítószámú támogatási szerződéshez tartozó GINOP 5.2.5-16 Gyakornoki Program kiadványai
VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések
A Győri Szakképzési Centrumra ez a pont nem vonatkozik
VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
A Győri Szakképzési Centrumra ez a pont nem vonatkozik
VIII. Közzétételi egység: Pályázatok
A Győri Szakképzési Centrum nem ír ki pályázatokat
IX. Közzétételi egység: Hirdetmények (legutóbbi módosítás ideje: 2019.08.01.)
1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények A Győri Szakképzési Centrum hirdetményeit a honlapján teszi közzé: www.gyoriszc.hu 
X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése (legutóbbi módosítás ideje: 2019.03.25.)
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendje: Győri SZC Közadat-Szabályzat

Közérdekű adat megismerésére irányuló igénybejelentés: Győri SZC Közadat-Szabályzat

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve Győri Szakképzési Centrum
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) 9024 Győr, Nádor tér 4.

E-mail cím: info@gyoriszc.hu

Tel: 06-96/203-361

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve Győrfi Lászlóné szakképzési referens
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák (legutóbbi módosítás ideje: 2019.03.25.)
1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
3. Gazdálkodási adatok
3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések
I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája 
1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása Nem volt vizsgálat
II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai Nem volt ellenőrzés
III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok (legutóbbi módosítás ideje: 2020.07.01.)
1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai 2020. évi külső ellenőrzésekről szóló beszámoló

2019. évi külső ellenőrzésekről szóló beszámoló

2018. évi külső ellenőrzésekről szóló beszámoló

2017. évi külső ellenőrzésekről szóló beszámoló

2016. évi külső ellenőrzésekről szóló beszámoló

IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk
V. Közzétételi egység: Működési statisztika (legutóbbi módosítás ideje: 2021.03.01.)
1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk 2020. IV. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés

2020. III. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés

2020. II. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés

2020. I. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés

2019. évi beruházásstatisztikai jelentés

2019. IV. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés

2019. III. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés

2019. II. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés

2019. I. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés

2018. évi beruházásstatisztikai jelentés

2018. IV. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés

2018. III. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés

2018. II. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés

2018. I. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés

2017. évi beruházásstatisztikai jelentés

2017. IV. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés

2017. III. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés

2017. II. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés

2017. I. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés

2016. évi beruházásstatisztikai jelentés

2016. IV. negyedév beruházásstatisztikai jelentés

2016. III. negyedév beruházásstatisztikai jelentés

2016. II. negyedév beruházásstatisztikai jelentés

2016. I. negyedév beruházásstatisztikai jelentés

2015. évi beruházásstatisztikai jelentés

2015. IV. negyedév beruházásstatisztikai jelentés

2015. III. negyedév beruházásstatisztikai jelentés

Havi munkaügyi jelentések 2021.02.hó

Havi munkaügyi jelentések 2021.01.hó

Havi munkaügyi jelentések 2020. év

Havi munkaügyi jelentések 2019. év

Havi munkaügyi jelentések 2018. év

Havi munkaügyi jelentések 2017. év

Havi munkaügyi jelentések 2016. év

Havi munkaügyi jelentések 2015. év

3.2. Költségvetések, beszámolók
I. Közzétételi egység: Éves költségvetések (legutóbbi módosítás ideje: 2021.03.01.)
1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései 2021. évi elemi költségvetés

2020. évi elemi költségvetés

2019. évi elemi költségvetés

2018. évi elemi költségvetés

2017. évi elemi költségvetés

2016. évi elemi költségvetés

II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók (legutóbbi módosítás ideje: 2019.03.25.)
1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói 2017. évi költségvetési beszámoló

2016. évi költségvetési beszámoló

2015. évi költségvetési beszámoló

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása (legutóbbi módosítás ideje: 2021.03.01.)
1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói 2020. évi zárszámadás szöveges indoklása

2019. évi zárszámadás szöveges indoklása

2018. évi zárszámadás szöveges indoklása

2017. évi zárszámadás szöveges indoklása

2016. évi zárszámadás szöveges indoklása

2015. évi zárszámadás szöveges indoklása

3.3. Költségvetések, beszámolók
I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak  (legutóbbi módosítás ideje: 2019.03.25.)
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok Foglalkoztatottak 2018.

Foglalkoztatottak 2017.

Foglalkoztatottak 2016.

Foglalkoztatottak 2015.

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
II. Közzétételi egység: Támogatások
1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve
2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja
3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege
4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye
III. Közzétételi egység: Szerződések  (legutóbbi módosítás ideje: 2019.03.25.)
1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével Ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések:

Győri SZC 5 MFT érték feletti szerződései

IV. Közzétételi egység: Koncessziók
1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések
1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei
VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések  (legutóbbi módosítás ideje: 2019.03.25.)
1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések KEHOP-5.2.2-16-2016-00068_Támogatási szerződés_Győri SZC

KEHOP-5.2.10-16-2018-00179_Támogatási szerződés_Győri Műszaki SZC

KEHOP-5.2.11-16-2016-00074_Támogatási szerződés_Győri Műszaki SZC

GINOP-6.1.3-17-2018-00034_Támogatási szerződés_Győri Műszaki SZC_2019.02.13.

GINOP-5.2.5-16-2016-00001_Támogatási Szerződés_Győri Műszaki SZC_2018.07.27.

GINOP-6.2.3-17-2017-00025_Támogatási szerződés_Győri Műszaki SZC_2018.01.24.

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés  (legutóbbi módosítás ideje: 2019.03.25.)
1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegezés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről Közbeszerzési terv:

Közbeszerzési terv 2019

Közbeszerzési terv 2018

Közbeszerzési terv 2017

Közbeszerzési terv 2016.

Összegzés az ajánlatok elbírálásáról:

GYMSZC Lukács kollégium – Ajánlattételi dokumentáció e-Szignó HKT-141-2017

GYMSZC Lukács kollégium – Bontási jegyzőkönyv e-Szignó HKT-141-2017

Éves statisztikai összegzések:

Éves statisztikai összegezés 2018

Éves statisztikai összegezés 2017

Éves statisztikai összegezés 2016

Éves statisztikai összegezés 2015

 

 

Egységes közadatkereső rendszer, központi elektronikus jegyzék az alábbi link alatt található:

http://www.kozadattar.hu/

 

Munkatervek:

 

Tagintézmények összesített közzétételi lista elérhetősége: közzétételi lista

Tagintézményeink közzétételi listája:

Győri Műszaki SZC Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája közzétételi lista elérhetősége

Győri Műszaki SZC Gábor László Építő- és Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája közzétételi lista elérhetősége

Győri Műszaki SZC Szabóky Adolf Szakiskolája közzétételi lista elérhetősége

Győri Műszaki SZC Hild József Építőipari Szakgimnáziuma közzétételi lista elérhetősége

Győri Műszaki SZC Hunyadi Mátyás Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája közzétételi lista elérhetősége

Győri Műszaki SZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma közzétételi lista elérhetősége

Győri Műszaki SZC Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma közzétételi lista elérhetősége

Győri Műszaki SZC Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája közzétételi lista elérhetősége

Győri SZC Baross Gábor Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Ügyviteli Szakgimnáziuma közzétételi lista elérhetősége

Győri SZC Deák Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma közzétételi lista elérhetősége

Győri SZC Pálffy Miklós Kereskedelmi és Logisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája közzétételi lista elérhetősége

Győri SZC Kossuth Lajos Középiskolája és Kollégiuma közzétételi lista elérhetősége

Győri SZC Krúdy Gyula Gimnáziuma, Két Tanítási Nyelvű Középiskolája, Turisztikai és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája közzétételi lista elérhetősége

Győri SZC Haller János Általános Iskolája, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája közzétételi lista elérhetősége

Győri SZC Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskolája, Informatikai és Közgazdasági Szakgimnáziuma közzétételi lista elérhetősége

Győri SZC Móra Ferenc Sportiskolai Általános Iskolája és Szakgimnáziuma közzétételi lista elérhetősége

 

Archívum – Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum

Alapito_okirat_20160907

Alapíto-okirat_20170301

Alapito-okirat_20171121_Modositott

Alapito_okirat_2016

Gyszszc_szmsz

S01_831961_180831

 

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról1
1. melléklete ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA alapján

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai:

  1. A felnőttképzést folytató intézmény tevékenységéről, az intézmény minőségbiztosítási rendszere alapján 2016.08.02. – 2016.08.31. között lefolytatott külső ellenőrzés megállapításai:
    • Az intézménynek jelenleg két folyamatban lévő képzése van. A külső értékelés során felmerült hiányosságok korrigálását az intézmény azonnal megkezdte.
    • Az intézmény munkatársai nagyon együttműködőek voltak, nyitottan fogadtak minden fejlesztési javaslatot, céljuk a jogszerű működés.

III. Gazdálkodási adatok

Negyedéves beruházásstatisztikák:

2015._III._negyedeves_beruhazas_statisztika

2015._IV._negyedeves_beruhazas_statisztika

2016._I._negyedeves_beruhazas_statisztika

2016._II._negyedeves_beruhazas_statisztika

2016.-III.-negyedeves-beruhazas-staisztika

2017.-I.-negyedeves-beruhazas-statisztika

2017.-II.-negyedeves_beruhazas-statisztika

2017.-III.-negyedev_berugóhazas-statisztika

2017.-IV.-negyedeves_beruhazas-statisztika

2018.-I.-negyedeves-beruhazas-statisztika

2018.-II.-negyedeves-beruhazas-statisztika

2019.-I.-negyedeves-beruhazas-statisztika

 

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója.

2015_Eves_koltsegvetesi_beszamolo

2016_Elemi_koltsegvetes

Éves-beruházássatisztikai-jelentés_2016

Éves-költségvetési-beszámoló-2016

Éves-költségvetési-beszámoló-2017

Eves-statisztikaberuhazasi-jelentes_2017

Elemi-költségvetés-2017

Elemi-Költségvetés-2018

2018_eves_beruhazas_statisztika

Aláírt-elemi-költségvetés-2019.év

 

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve.

Foglalkoztatottak_2016_I

Foglalkoztatottak_2016_II

Foglalkoztatottak_2016_III

Foglalkoztatottak_2016_IV

Foglalkoztatottak_2017_I_II_III

 

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a Kbt. 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések, és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.

Államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő adatok

Otmillios_arubeszerzes_2016_I

Otmillios_arubeszerzes_2016_II

Otmillios_arubeszerzes_2016_III

Otmillios_arubeszerzes_2016_IV

Otmillios_arubeszerzes_2017_I

Otmillios_arubeszerzes_2017_II

Otmillios_arubeszerzes_2017_III

Otmillios_arubeszerzes_2017_IV

Otmillios_arubeszerzes_2018_I

Otmillios_arubeszerzes_2018_II

 

5.A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye). 6.165A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések. 7.Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések. 8.Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről).

 

Kozbeszerzesi_terv_2016

Közbeszerzési_terv_2016_2mod

Kozbeszerzes_terv_2017

Közbeszerzési_terv_2017_kiemeltközbeszerzési_terv_2017_4m

közbeszerzési_terv_2017_2_sz_módisítás_gyszszc-2

közbeszerzési_terv_2018_01

Összegezés_Fotovoltaiukus_rendszerek

Összegezés_kossuth_fiú_kollégium_felújítása

Összegezés_kossuth_lány_kollégium_felújítása

Összegezés-HKT-051-2016_Kossuth_takarítás_2016

Összegezés-HKT-052-2016_Pálffy_takarítás_2016

Összegezés-HKT-149-2016_Hunyadi_takarítás_2016

081205_takarítás_összegezés

081205_takarítás_összegezés-1

081206_Összegezés_csatorna 081209_

Összegezés_elektromos 081209_összegezés_elektromos_új